Наредби

1. Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/75-2019-12-28-14-01-13

2. НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/84-2019-12-28-14-38-13

3. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/87-2019-12-28-14-51-28

4. НАРЕДБА
За реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол

 https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/102-2019-12-28-15-42-45

5. НАРЕДБА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ИЛИ ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/101-2019-12-28-15-40-25

6. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „ЧЕРНОМОРЕЦ"

https://os-sozopol.org/index.php/naredbi-pravilnici/item/88-2019-12-28-14-56-37